Meer mensen met een handicap sporten en bewegen


16 juli 2014

Bron: Sportenstrategie

Uit de vorig jaar verschenen monitor (On)beperkt sportief 2013, Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap, blijkt dat de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap nog steeds achterblijft op mensen zonder handicap. Positief is dat uit de monitor blijkt dat de sportinfrastructuur voor mensen met een handicap flink is verbeterd. Een belangrijke voorwaarde om de sport- en beweegdeelname te doen toenemen.

Stichting Onbeperkt Sportief blijft samen met haar partners investeren in de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap: door gehandicaptensport op de agenda te zetten bij overheden en bedrijven, door het delen van kennis over de gehandicaptensport en het uitvoeren van diverse sportstimuleringsprogramma’s binnen de zorg, revalidatie en het onderwijs.

Aantal mensen met een handicap in Nederland
Nederland kent circa 1,6 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke handicap in de leeftijd 12 tot en met 79 jaar. Naar schatting hebben 130.000 mensen een verstandelijke handicap (AWBZ), van wie circa 60.000 mensen een matige of ernstige verstandelijke handicap hebben. Ongeveer 70.000 kinderen maken vanwege de aard van hun handicap of stoornis gebruik van het speciaal onderwijs.

De groep en verstandelijk gehandicapten en kinderen met een handicap in het speciaal onderwijs zijn het kleinst in omvang, maar worden goed bereikt met de landelijke sportstimuleringsprogramma’s Special Heroes en Zo kan het ook!. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bereikt (een deel van de) mensen met een lichamelijke handicap en een chronische aandoening via revalidatie-instellingen en ziekenhuizen. Mensen met een chronische aandoening vormen een grote en zeer diverse groep; het exacte aantal mensen dat belemmeringen ervaart om te sporten en bewegen is op dit moment nog niet bekend.

Rol gemeenten steeds belangrijker – gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport
Interventies die zich richten op de plaatsen waar mensen met een handicap zich bevinden blijken succesvol te zijn. De groep mensen met een lichamelijke handicap is het grootst en meest divers van aard. Een groot deel van deze 1,6 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke handicap is echter niet via de zogeheten ‘vindplaatsen’ te bereiken: scholen speciaal onderwijs, zorg- en revalidatie-instellingen. 

Om initiatieven die de gehandicaptensport bevorderen blijvend lokaal en regionaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook de gehandicaptensport raken, waaronder de Wmo. Stichting Onbeperkt Sportief ziet voor zichzelf een belangrijke taak om gemeenten te ondersteunen met de juiste kennis. Dit is nu mogelijk met behulp van een nieuw model, "de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport”.

Met ondersteuning van het Mulier Instituut heeft Onbeperkt Sportief een model ontwikkeld waarmee de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente kan worden afgezet tegen het aanwezige aangepast sportaanbod. Door deze match kan worden bekeken welke verbeteringen of interventies er in een gemeente nodig zijn om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te bevorderen. Er zijn inmiddels twee pilots uitgevoerd voor de gemeenten Utrecht en Montfoort.

Afhankelijk van de uitkomsten van de Sportmatch biedt Onbeperkt Sportief advies en diverse producten voor gemeenten om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te bevorderen.  

Ander nieuws

Hier verschijnen binnenkort landelijke berichten over sport met een beperking.